Mevzuat Değişiklikleri

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50), Resmi Gazete’de Yayınlandı

Ankalex Logo EN-2

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”) tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) (“Tebliğ”), 10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Esasen daha önceki tarihlerde GİB tarafından Tebliğ’in taslak hali yayınlanmış ve görüşlere açılmıştır. Tebliğ henüz taslak halindeyken yaptığımız incelemelere bağlantıdan erişebilirsiniz.

İlgili tebliğ ile yapılan önemli düzenlemeler şu şekildedir:

  1. Kısmi Tevkifat Uygulamasındaki Tevkifat Uygulama Sınırında Değişikliğe Gidildi

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat uygulama sınırı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 232. maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırı olan KDV dahil 6.900 TL olarak belirlenmiştir. (Tebliğ m.3)

Söz konusu düzenlemeye göre: “Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.”

Anılan değişiklikten hareketle, özellikle avukatlık ve arabuluculuk faaliyetlerindeki KDV tevkifatı uygulama sınırı, 6.900 TL olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla, Tebliğ’in yürürlüğe girdiği 01.03.2024 tarihinden itibaren gerçekleşen ve KDV tevkifatına tabi işlerde, yukarıda belirtilen parasal sınır uygulanacaktır.

  1. Tevkifata Tabi Tutulan Katma Değer Vergisinin İndirim Usulünde Değişikliğe Gidilmiştir

Değişiklik öncesinde yürürlükte olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (“KDVGUT”) m. I/C-2.1.1.2 hükmü, tevkifata tabi KDV’nin indirim usulünü şu şekilde düzenlemektedir:

“2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla kanuni süresinde beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV Beyannamesi olacaktır.

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV;

– Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken,

– Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinde beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken,

– Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı ise bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait,

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır.”

Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’in 1. maddesi ile yukarıda anılan hükmün 2. ve 3. fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aşağıda yer verilen hüküm 1. fıkradan sonra gelmek üzere maddeye eklenmiştir:

“Tevkifata tabi tutulan KDV’nin indirimi konusunda, Tebliğin (III/C-1.1.) bölümündeki açıklamalar dikkate alınır.”

Eklenen madde kapsamında, tevkifata tabi tutulan KDV’nin indiriminde uygulanan 1 No.lu KDV Beyannamesi ile 2 No.lu KDV Beyannamesi uygulamasına son verilerek, Tebliğ’de düzenlenen genel indirim usulünün uygulanması öngörülmektedir. (Tebliğ m. 1)

  1. Kısmi Tevkifat Uygulamasına Tabi Hizmetlerin Kapsamı Genişletilmektedir

Bilindiği üzere KDVGUT m. I/C-2.1.3.2.13 hükmü, kısmi tevkifat uygulamasına tabi hizmetler arasında diğer hizmetler alt başlıklı birtakım hizmetler saymaktadır. Anılan hizmetler, kısmi tevkifat uygulamasına tabidir. Tebliğ m. 2 hükmü ile anılan maddeye “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri” ibareleri eklenmiştir. (Tebliğ m. 2)

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen kurumlara yapılan hizmet ifalarında alıcıların, 5/10 tevkifat uygulamasının önü açılmaktadır.

Hazırlayanlar:

Av. Doğa Can Altınözlü

Av. Cevdet Emre Koçak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir