KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(“AYDINLATMA METNİ”)

AnkaLex Avukatlık Ortaklığı (“AnkaLex”) olarak kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına önem veriyoruz. AnkaLex tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, kişisel veri toplamanın hukuki sebep ve yöntemi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği alıcı grupları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek için işbu Bildirimi hazırladık. Bu Aydınlatma Metninde, “Kişisel Veriler“, AnkaLex tarafından veri sorumlusu olarak işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Kişisel Verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili hukuki sebeplere dayanarak topluyor ve işliyoruz:

 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,
 • Müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması ile diğer sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve raporlanması;
 • İş faaliyetlerimizi yürütülmesi ve müvekkil ilişkilerimizi yönetilmesi,
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması,
 • Bilgilendirme hizmetlerinin sağlanabilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi ve uyumluluğun sağlanması,
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Web Sitemizin daha kullanışlı hale getirilmesi.

 

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri 

Kişisel Veriler, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla AnkaLex tarafından çeşitli yöntemlerle, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda AnkaLex’in sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak

toplanmaktadır. Kişisel Veriler, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veriler’in Aktarımı 

Kişisel Veriler, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecektir. Kişisel Veriler, AnkaLex tarafından kullanıcıların Websitesi ve Websitesi üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Websitesi’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere  işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri  gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri, e-posta sağlayıcıları vb.), iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

Bilgilendirme E-postaları

E-posta gönderim listelerimizde yer almayı talep etmiş olmanız halinde, ilgili gönderimlerin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kontrol hakkınız bulunmaktadır. Bize ulaşarak dilediğiniz zaman bu tür e-postaları almamayı tercih edebilirsiniz.

 

İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • işleme sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde hazırlayarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak iletebilirsiniz.

Aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AnkaLex Avukatlık Ortaklığı

Mutlukent Mah. 1942. Cad. No:49 Çankaya Ankara

E-posta: [email protected]