Mevzuat Değişiklikleri

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Ankalex Logo EN-2

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (“GİB”) resmi internet sitesinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda 27.12.2023 tarihli ve 7491 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (“Tebliğ Taslağı”) yayınlanmıştır. Tebliğ taslağına, bağlantıdan erişebilirsiniz. Tebliğ taslağı ile öngörülen değişikliklerin detaylarına ise aşağıda yer verilmiştir.

  1. Tevkifata Tabi Tutulan Katma Değer Vergisinin (“KDV”) İndirim Usulünde Değişikliğe Gidilmiştir

Halihazırda yürürlükte olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (“Tebliğ”) m. I/C-2.1.1.2 hükmü, tevkifata tabi KDV’nin indirim usulünü şu şekilde düzenlemektedir:

“2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla kanuni süresinde beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirimin dayanağı 2 No.lu KDV Beyannamesi olacaktır.

Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV;

– Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken,

– Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinde beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken,

– Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı ise bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait,

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır.”

Tebliğ taslağının 1. maddesi ile yukarıda anılan hükmün 2. ve 3. fıkralarının yürürlükten kaldırılması ve aşağıda yer verilen hükmün 1. fıkradan sonra gelmek üzere maddeye eklenmesi öngörülmektedir:

“Tevkifata tabi tutulan KDV’nin indirimi konusunda, Tebliğin (III/C-1.1.) bölümündeki açıklamalar dikkate alınır.”

Eklenen madde kapsamında, tevkifata tabi tutulan KDV’nin indiriminde uygulanan 1 No.lu KDV Beyannamesi ile 2 No.lu KDV Beyannamesi uygulamasına son verilerek, Tebliğ’de düzenlenen genel indirim usulünün uygulanması öngörülmektedir.

  1. Kısmi Tevkifat Uygulamasına Tabi Hizmetlerin Kapsamı Genişletilmektedir

Bilindiği üzere Tebliğ m. I/C-2.1.3.2.13 hükmü, kısmi tevkifat uygulamasına tabi hizmetler arasında diğer hizmetler alt başlıklı bir takım hizmetler saymaktadır. Anılan hizmetler, kısmi tevkifat uygulamasına tabidir. Tebliğ taslağı m. 2 hükmü ile anılan maddeye “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri” ibarelerinin eklenmesi öngörülmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda yer verilen kurumlara yapılan hizmet ifalarında alıcıların 5/10 tevkifat uygulamasının önü açılmaktadır.

  1. Kısmi Tevkifat Uygulamasında Parasal Sınır Değişmektedir

Halihazırda Tebliğ m. I/C-2.1.3.4.1 hükmü, kısmi tevkifat uygulamasında uygulanacak parasal sınırı düzenlemektedir. Mevcut düzenlemeye göre, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Bu sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

Tebliğ taslağının 3. maddesi ile bu sınır, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) m. 232’de düzenlenen fatura düzenleme sınırına endekslenmektedir.

Hazırlayan:

Av. Doğa Can Altınözlü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir