Uncategorized

Geçtiğimiz Ayda Hukuki Gelişmeler (Mayıs 2024)

Vergi Hukuku Mevzuatında Gelişmeler

1- Cumhurbaşkanı tarafından 01.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır. Yayınlanan karar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (“GVK”) geçici 67. maddede düzenlenen tevkifat oranlarında değişikliğe gidilmiştir. Bankacılık sektöründe elde edilen bazı kazanç ve iratlardan yapılacak Gelir Vergisi tevkifatı oranlarını düzenleyen 2006/10731sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.07.2006 tarihli ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan 8434 sayılı Kararı ile yukarıda yer verilen Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenen oranlarda değişiklik yapılmıştır. Kararın detayları şu şekildedir:

 

 • Mevduat faizlerinden kaynaklanan Gelir Vergisi tevkifatı oranları şu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

▷ Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda %7,5

▷ 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %5,

▷ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5

▷ Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

▷ Kur korumalı vadeli mevduat hesaplan ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

▷ Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 olarak belirlenmiştir.

 

 • Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar
 • paylarından kaynaklanan Gelir Vergisi tevkifatı oranları şu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

▷ Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %7,5

▷ 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %5,

▷ 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5,

▷ Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

▷ Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0 olarak belirlenmiştir.(Cumhurbaşkanı tarafından 01.05.2024 tarihli ve32533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8434 sayılıCumhurbaşkanı Karar)

 

2- Adalet Bakanlığı tarafından 01.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de İdare Mahkemeleri’nin Kurulmasına İlişkin Karar yayınlanmıştır. Yayınlanan karar kapsamında yeni kurulan İdare ve Vergi Mahkemeleri şu şekildedir:

 

3- Bilindiği üzere 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 9. maddesinin 19. fıkrası sile Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde bu hâlin Kanun’da belirlenen başvuru süresince devam etmesi durumunda, bu yerlerdeki dairelere yapılacak başvurunun süresi mücbir sebep hâlinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar uzayacağı, bu takdirde Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ilk taksiti; başvuru süresinin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar, diğer taksitlerin ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde bu Kanun hükümlerine göre ödeneceği hükme bağlanmıştır.

 

4- GİB’in resmi internet sitesinde 14.05.2024 tarihinde Engelliler İçin Vergi Rehberi yayımlanmıştır. Söz konusu rehberde:

 • Engellilik indiriminin kapsamı, başvurusu ve hangi raporların geçerli olduğu,
 • Engellilik indiriminden kimlerin yararlanabileceği,
 • Engellilik indirimi tutarlarının ne kadar olduğu,
 • Engellilik indiriminden yararlanmak için yapılması gerekenler,
 • Yurt içinden alınan taşıtlarda sağlanan özel tüketim vergisi avantajı,
 • Katma değer vergisinde sağlanan vergi avantajları,
 • Motorlu taşıtlar vergisinde sağlanan vergi avantajları,
 • Gümrük vergisinde sağlanan vergi avantajları,
 • Emlak vergisinde sağlanan vergi avantajları, gibi konular hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir.

 

5- GİB’in resmi internet sitesinde 15.05.2024 tarihinde yayınlanan VUK-168/2024-6 sayılı sirküler ile 17.05.2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22.052024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

6- Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 17.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararı kapsamında; mükellefiyetini kendi iradesiyle sona erdiren veya mükellefiyeti re’sen terkin edilen gerçek kişilere mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra yapılacak tebligatın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca elektronik ortamda yapılmasında hukuka aykırılık bulunmamıştır. Karara dair detaylı açıklamalarımıza bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 17.05.2024 tarihli ve32549 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 06.03.2024 tarihli ve E. 2023/9, K.2024/3 sayılı kararı)

 

7- Cumhurbaşkanı tarafından 21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar kapsamında yasal faiz, tecil faizi ve gecikme zammı oranında faiz oranlarında artışa gidilmiştir. Konunun detayları ise şu şekildedir:

 

8- Cumhurbaşkanı tarafından 25.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de, Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Bakanlığımızca Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler İçin 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair 8515 sayılı Karar yayımlanmıştır. Anılan karar uyarınca:

 • Mücbir sebep halinin devam etmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilen yerlerdeki vergi dairelerine borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı 06.02.2023 tarihi ile sona erdiği 31.08.2024 tarihi arasına (bu tarihler dâhil) rastlayan 7256 ve/veya 7326 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksitlerinden birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.(25.05.2024 tarihli ve 32556 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

 

Vergi Hukukunda Yargı Kararları

Vergi hukuku alanında önemli gördüğümüz yargı kararı aşağıda özetlenmiştir:

 • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun E.2022/133, K.2023/532 sayılı ve 24.05.2023 tarihli kararına göre riskli alan ilan edilen yerde inşa edilen taşınmazın satın alınması tapu harcından istisnadır. Bu kapsamda, müteahhit firma tarafından üçüncü kişilere yapılan devirlerin tapu harcından istisna edilmemesi vergi hatası olarak değerlendirilmelidir.
 • Karara konu istem, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan taşınmaz üzerine inşa edilen bağımsız bölümlerin satışı nedeniyle ödenen tapu harcının iadesi istemiyle yapılan düzeltme başvurularının zımnen reddi üzerine yapılan şikayet başvurularının zımnen reddi yolundaki işlemlerin iptali ve tahsil edilen tutarın faiziyle birlikte iadesidir.
 • İlk derece mahkemesince yapılan yargılamada, 6306 sayılı Kanun'un 7. maddesinin (9) numaralı fıkrasında öngörülen “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamaların, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paraların ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olduğu” istisna hükmünün dönüşüme tabi tutularak inşa edilen yeni binadaki bağımsız bölümlerin sözleşme kapsamında hak sahiplerine devri ile sınırlı olup, davacı müteahhit şirket tarafından üçüncü kişilere yapılan devirlerin istisna hükmü kapsamında değerlendirilmesine yasal olarak imkan bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır.
 • Karara karşı yapılan istinaf başvurularının reddi üzerine davacının temyiz taleplerini inceleyen Danıştay 9. Dairesi dava konusu taşınmazların satışına ilişkin ödenen tapu harcı istisna kapsamında olduğundan ve vergiden istisna olan işlemlerden vergi alınması mevzuda hata olarak değerlendirildiğinde olayda, davacı müteahhit firma tarafından üçüncü kişilere yapılan devirlerin istisna hükmü kapsamında değerlendirilmesine yasal olarak imkan bulunmadığı gerekçesiyle temyize konu kararı bozmuştur. Bölge İdare Mahkemesinin ısrar kararı üzerine Danıştay VDDK Danıştay 9. Dairesiyle aynı hukuki gerekçelerle ısrar kararını bozmuştur.

 

Diğer Hukuk Alanlarında Önemli Mevzuat Değişiklikleri ve Yargı Kararları

1- Kripto varlıkları düzenleyen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda önemli değişiklikler öngören Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 16.05.2024 tarihinde TBMM’ye sunuldu.

 • Kanun Teklifi kapsamında özet olarak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kripto varlıkların ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi olacağı hukuki rejim belirlenmiştir. İlerleyen günlerde ise, kripto varlıkların vergilendirilmesi konusunda ayrıca düzenlemelerin yapılması da beklenmektedir.
 • Kanun teklifinin detaylarına ilişkin yapmış olduğumuz çalışmaya bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. Kanun teklifinin tam metnine ise bu bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.

 

2- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 28.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanun yararına bozma kararında; henüz dilekçelerin sunulması aşaması tamamlanmadan ve ön inceleme duruşması yapılmadan tahkikat aşamasına geçilerek dosyanın bilirkişiye verilmesi ve sonrasında dosyada karar verilmesi, hukuki dinlenilme hakkı kapsamındaki savunma ve ispat hakkının ihlali olarak kabul edilmiştir. Karara dair detaylı açıklamalarımıza bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 28.05.2024 tarihli ve 32559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15.04.2024 tarihli ve E. 2024/5139, K.2024/6725)

 

3- 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7511 sayılı Kanun”) 29.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7511 sayılı Kanun kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (“TKHK”) yapılan önemli değişikliklere aşağıda yer vermekteyiz. Aşağıda yer verilen düzenlemelerin 7511 sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 29.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması oldukça önemlidir. 7511 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin özeti ise şu şekildedir:

 • Anonim şirket yönetim kuruluna ait devredilemez görev ve yetkilerde değişikliğe gidilmiştir.
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulunu toplantıya çağırma usulünde değişikliğe gidilmiştir.
 • Şirketlerin ve kooperatiflerin ihyası davalarında ticaret sicil müdürlükleri aleyhine vekalet ücretine hükmedilmeyeceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.
 • Asgari sermaye tutarının altında kalan anonim ve limited şirketlerde sermaye artırımı için son tarih belirlenmiştir.
 • TKHK kapsamında ihdas edilen reklam kuruluna ticari reklamlarda uyulması gereken ilkelere uymayan reklamlar hakkında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi tanınmıştır.
 • TKHK kapsamında yeni yaptırım hükümlerine yer verilmiştir.
 • Kanun değişikliğine dair detaylı açıklamalarımıza bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. (29.05.2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

 

 

Hazırlayanlar:

Av. Doğa Can Altınözlü

Stj. Av. Eda Nur Yörük

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir