Uncategorized

Yargılamaya İlişkin Ücret Tarifeleri Değişikliği

Ankalex Logo EN-2

Yargılamaya ilişkin ücret tarifeleri, 30 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile artırılmıştır.

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan söz konusu Tebliğler ve içerikleri şöyle:

Gider avansı her türlü tebligat ücreti ve posta ücretleri gibi ücretleri kapsar. Yeni tarife uyarınca Davacının, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 150 TL toplamını avans olarak ödemesi hükme bağlanmıştır.

 

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkindir.

Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

DAVA KONUSU DEĞERÜCRET
TEK HAKEM3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
İlk gelen 500.000,00TL için%5%8
Sonra gelen 500.000,00 TL için%4%7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için%3%6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için%2%4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için%1%2
10.000.000,00 TL’den yukarısı için%0.1%0.2

 

Bu tarifeye göre Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 40,00 ilâ 80,00 TL arasında ücret ödenir. Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır. Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.