Uncategorized

Taşınmaz ve İkinci El Araç Satışına Dair İlanların Yer Aldığı İnternet Platformlara İlanı Veren Kişilerin Kimliğini Doğrulama Yükümlülüğü Getirildi

Ankalex Logo EN-2

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de çok önemli iki yönetmelik yayınlandı. Yayınlanan yönetmelikler kapsamında, ikinci el araçların ve taşınmazların satışında sıklıkla tercih edilen elektronik ortam sağlayıcılarına satış ilanlarında uygulanmak üzere bir takım yeni yükümlülükler getirildi. Düzenlemelerin detayları şu şekildedir:

• İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Satışı Hakkında Yönetmelik, ilk olarak 13.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir ve en temelde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşır. Ticaret Bakanlığı tarafından 31.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında anılan yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

• Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, ilk olarak 05.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir ve en temelde, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşır. Ticaret Bakanlığı tarafından 31.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında anılan yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

• Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan iki farklı değişiklik yönetmeliği de ortak bir şekilde, temel yönetmeliklerde aynı değişiklikleri öngörmektedir. Buna göre:

o İnternet ortamında yer alan ilanlara ortam sağlayan kişiler; ikinci el araç ve taşınmaz satışına dair ilanlarda ilanı veren gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarası; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak zorundadır.
o İnternet ortamında yer alan ilanlara ortam sağlayan kişiler; ilana konu taşıtın ve taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt veya taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak zorundadır.
o Her iki düzenleme de ortak bir şekilde İnternet ortamında yer alan ilanlara ortam sağlayan kişilere; piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığınca alınan tedbirlere uyma yükümlülüğü getirmiştir.

Görüleceği üzere anılan tedbirler ile en temelde, piyasanın bozulmasına sebep olacak şekilde suni ilanların yayınlanmasının ve piyasadaki araç ve konut satış fiyatlarındaki dengesizliklerin önüne geçilmek istenmiştir. Değişiklikler kapsamında sadece gerçek satıcıların ilan koyması amaçlanmakta ve ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek ve tüzel kişilere ilanı koyan kişinin kimliğini doğrulama yükümlülüğü getirilmektedir.

Hazırlayan:
Av. Doğa Can Altınözlü