Mevzuat Değişiklikleri

Kamulaştırma Kanunu’na İlişkin Önemli Düzenlemeler İçeren “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayınlandı

Ankalex Logo EN-2

26.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir.

İlgili kanun sonucunda Kamulaştırma Kanunu’na ilişkin getirilen düzenlemeler kısaca şunlardır:

  • Kamulaştırma veya her halde taşınmaz sahibinin mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde yapılan imar planı değişikliğine, uygulamada “hukuki el atma” olarak bilinen duruma karşı açılacak davalar, adli yargıda görülecektir.
  • Kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanılarak idare adına tescil edilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde tebliğ de dahil olmak üzere idarenin eksik veya hatalı kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih itibarıyla kesinleşmiş kabul edilecektir.
  • Kanun uyarınca mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekâlet ücreti ve yargılama giderleri için icra takibinden önce idareye yazılı olarak başvurulması gerekir; bedel ve tazminata ilişkin harçlar ise idare tarafından ödenmek üzere maktu olarak belirlenecektir.
  • İdareye yapılan başvuru sonucunda idarenin 30 gün içinde ödeme yapmaması durumunda yapılacak icra takiplerinde idarenin icranın geri bırakılmasını talep etmesi durumunda teminat gösterme zorunluluğu

İlgili kanun ile birlikte aynı zamanda 04.11.1983 tarihi ile 28.07.2021 tarihleri arası yapılan kamulaştırmasız el atmalar nedeniyle bedel ve tazminat ödemelerine ilişkin idare bütçesinden ayrılacak pay ve yapılacak ödemenin usulü düzenlenmiştir.

Kamulaştırma Kanunu hakkında yapılan düzenlemeler bu kadar olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257.maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verilmiştir.

İlgili hükümlerin tamamının yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceğine karar verilmiştir.

Yazar: Stj. Av. Cevdet Emre Koçak