Uncategorized

Danıştay, Vergi Yargısında Avukat ile Takip Edilen Davalarda Vekalet Ücretine Hükmedilmemesini Kanun Yararına Bozma Sebebi Olarak Kabul Etti

Ankalex Logo EN-2

Danıştay 3. Daire Başkanlığı, 09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile vergi yargısında avukat ile davayı takip eden davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesini kanun yararına bozma sebebi olarak kabul etti.

Karara konu somut olayda, davacı aleyhine re’sen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi salınmıştır. Re’sen salınan verginin kaldırılması isteminde bulunan davacı, davayı vekil ile takip etmiş ve yargılama sonucunda davanın kabulüne kesin olarak karar verilmiştir. Buna karşın davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemiştir.

Kanun yararına temyiz edilen kararda, uyuşmazlığın esasını inceleyen Danıştay 3. Dairesi, öncelikle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (“İYUK”) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na (“HMK”) atıf yapan 31. maddesini açıklamıştır. Buna göre, HMK’nın 323. maddesi uyarınca vekille takip edilen davalarda kanun gereğince vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği ve yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Buna rağmen, kanun yararına bozma istemine konu kararda davacı lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Sonuç olarak, vekalet ücretine hükmedilmeksizin verilen Vergi Mahkemesi kararı kanun yararına bozulmuştur.

Bilgilendirme yazımıza konu Danıştay kararı, vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken hükmedilmeyen ve herhangi bir sebeple kesinleşen vergi veya idare mahkemesi kararlarına karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulabileceğinin belirtilmesi açısından önem arz etmektedir (09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Danıştay 3. Dairesi’nin 27.09.2022 tarihli ve E. 2022/2252, K. 2022/3376 sayılı kararı).

Yazar: Av. Doğa Can Altınözlü